Telefon (+48) 721 725 097

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Psychlogia – program

PROGRAM SZKOLENIA
NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Technika budowania i podtrzymywania relacji: Kluczowe Umiejętności, Komunikacja Interpersonalna i Budowanie Odporności Psychologicznej
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWA CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES 95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
SZKOLENIA ODBYWA SIĘ ONLINE POPRZEZ PLATFORMĘ ZOOM / STACJONARNIE W KOŃSKIE
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
95 GODZIN – 12 DNI
GRUPA DOCELOWA
Usługa skierowana dla osób dorosłych, które własnej inicjatywy chcą podnieść swoją wiedzę z zakresu poczucia kontroli, radzenia sobie ze zmianami, radzenia sobie z stresem, sprawności intelektualnej, asertywności, pewności siebie, budowania relacji oraz social mediów.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Po szkoleniu uczestnik podniesie swoje kwalifikacje w zakresie: 1. Budowania pewności siebie i samoakceptacji. 2.Relacje interpersonalne – budowanie i podtrzymywanie relacji. 3.Autoprezentacji. 4. Komunikacji i integracji międzypokoleniowej. 5. Social Medii i nowych technologii w komunikacji i życiu codziennym. 6. Poczucia kontroli i własnej skuteczności. 7. Radzenia sobie z zachodzącymi zmianami. 8. Radzenia sobie ze stresem. 9. Treningu umysłu. 10. Włączenia i dostępności.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
Moduł I : • Tożsamość – co mnie definuje ? Akceptacia siebie i jej wpływ na nasz charakter. Poczucie własnej wartości i jej budowa • Szacunek do siebie wstępem do samoakceptacji i pewności siebie. Zarzyj w głąb siebie i zidetyfikuje swoje myśli i przekonania. • Doceniaj, nie osądzaj i pozwól sobie na błędy. Postawa ciała wpływająca na poczucie pewności siebie. • Wygląd – nie porównuj się do innych. Dialog wewnętrzny – czyli jak mówię do Siebie i o Sobie. 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
Moduł II • Aspekty relacji interpersonalnych. Relacje między ludźmi ( szcunek, tolerancja, uczciwość ) • Relacje z samym sobą dlaczego ma znaczenie i jak o nią zadbać ( lista wartości). Potrzeby wartości w kontekście relacji interpersonalnych. • Empatia czym jest i jej znaczenie w relacjach. Przeszkody w budowaniu relacji. • Zdrowe i dobre relacje – budowanie i stawianie granic. Spsoby komunikacji: Komunikat ”Ja” i “Ty”, komunikacja jedno i dwukierunkowa. 8
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
Moduł II: • Różne style komunikacji. Niewerbalny aspekt komunikacji. • Aktywne słuchanie. Asertywna odmowa. Moduł III: • Czym jest autoprezentacja? Pierwsze wrażenie, dlaczego jest ważna oraz zasady skutecznej autoprezentacji. • Świadomość siebie. Analiza mocnych stron. 8
                 
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
Moduł III: • Efekt hallo, Jak widzą nas inni ? I jak my widzimy innych. Techniki autoprezentacji. • Budowanie wizerunku. Trening autoprezentacji. Moduł IV: • Definiowanie pokoleń – kto kim jest ? Różne pokolenia – potrzeby i oczekiwania. • Moduł IV : Różnice wynikające z doświadczenia i języka, którym się posługujemy. 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
Moduł IV: • Komunikacja międzypokoleniowa – jak znaleźć wspólny język. • Integracja międzypokoleniowa – wspólne miejsca, wspólne tamty, wspólna przestrzeń. Wzajemne korzyści. • Empatia i otwartość jako klucz do poruzmienia. • Uczymy się od siebie nawzajem. 8
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
Moduł V: • Nowe technologie w życiu codziennym – w jaki sposób ułatwić sobie życie. • Praktyczne wykorzystanie nowych technologii ( smartfon, tablet, komunikatory, platformy aplikacje ) • Social media – nowe narzędzie w komunikacji. • Jak założyć profil i korzystać z social media ( Facebook, Instagram, inne) 8
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
Moduł V: • Poczta elektroniczna – zakłądanie, pisanie e-maili, bezpieczeństwo. • E-urzędy – jak załtwić sprawy online. Moduł VI: • Umiejscownienie kontroli. Wpływ – na co mam wpływ ? • Zdarzenia, na które nie mam wpływu – jak sobie radzić ? Bezradność – jak sobie z nię radzić ? 8
 
DZIEŃ 8 ILOŚĆ GODZIN
Moduł VI: • Motywacja do działania – co mnie motywuje ? Co mi daje poczucie własnej skuteczności ? • Gdzie szukać źródeł motywacji i poczucia skuteczności własnej ? Poczucie własnej skuteczności a umiejscowieniu kontroli. Moduł VII: • Czym jest zmiana ? Moje nastawienie do zmiany. • Fazy zmian. Zmiany na różnych etapach życia. 8
DZIEŃ 9 ILOŚĆ GODZIN
Moduł VII: • Opór przed zmianą. Strategie radzenia sobie z oprem. • Jak radzić sobie z zachodzącymi zmianami ? Moduł VIII: • Czym jest stres ? Fazy stresu ? Eustres i dystres. • Style radzenia sobie ze stresem. Konflikty i sytuacje stresujące. 8
DZIEŃ 10 ILOŚĆ GODZIN
Moduł VIII: • Uświadomienie sobie swoich emocji. Objawy stresu i skutki stresu. • Pozytywne nastawienie i akceptacja zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Techniki oddechowe i relaksacyjne. • Higiena snu. Negatywne konsekwencje stresu – skutki zaniechania działań. Moduł IX: • Zmiany zachodzące w organizmie na różnych etapach życia. Pobudzanie mózgu do aktywności. 8
 
DZIEŃ 11 ILOŚĆ GODZIN
Moduł IX: • Ćwiczenia pozwalające zachować sprawność intelektualną. • Pamięć i jej ograniczenia. Jak trenować pamięć. • Zdrowa dieta a zdrowy umysł. Trening Kreatywności. Moduł X: • Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 8
DZIEŃ 12 ILOŚĆ GODZIN
Moduł X: • Dostępność podmiotów publicznych. Obiekty kulturalne ich oferta i dostępność. • Dostępnośc cyfrowa. Dostępność komunikacyjna i informacyjna. • Włączenie społeczne – równy dostęp do kultury, edukacji, zdrowia itd.. 7
RAZEM 95
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
UCZESTNIK PO MODULE I: 1.Potrafi zidentyfikować własną tożsamość. 2. Zna i akceptuje siebie i wszystkie swoje cechy. 3. Zna własną wartość i potrafi ją rozbudowywać. 4. Akceptuje siebie i ma świadomość co wpływa na jego charakter. 5.Posiada szacunek do siebie przez co samo akceptuje siebie. 6. Potrafi zajrzeć w głąb siebie przez co identyfikuje swoje myśli i przekonania. 7. Potrafi docenić siebie przez co nie boi się popełniać błędów. 8. Wykorzystuje postawę ciała do pokazania pewności siebie. 9. Docenia swój wygląd zewnętrzny, 10. Potrafi przeprowadzić dialog zewnętrzny.
UCZESTNIK PO MODULE II: 1.Zna i wykorzystuje aspekty relacji interpersonalnych. 2.Zna i wykorzystuje określenia szacunek, tolerancja, uczciwość. 3.Potrafi określić listę swoich wartości. 4.Wykorzystuje swoje wartości w relacjach interpersonalnych. 5. Rozumie znaczenia określenia empatii w relacji. 6. Zna i omija przeszkody w budowaniu relacji. 7. Potrafi budować i stawiać granice w relacji. 8.Wykorzystuje komunikację jedno i dwukierunkową. 9.Zna i wykorzystuje różne style komunikacji. 10. Wykorzystuje niewerbalne aspekty komunikacji. 11. Potrafi aktywnie słuchać swojego rozmówcę. 12. W relacjach potrafi wykorzystywać swoją asertywność
UCZESTNIK PO MODULE III: 1. Wie czym jest autoprezentacja. 2. Potrafi zrobić pozytywne pierwsze wrażenie podczas autoprezentacji. 3. Zna i wykorzystuje zasady skutecznej autoprezentacji. 4. Jest świadomy siebie. 5. Potrafi analizować mocne strony. 6. Zna określenie efekt hallo oraz jak wykorzystywać go w relacji. 7. Zna i wykorzystuje techniki autoprezentacji. 8. Potrafi budować swój wizerunek.
UCZESTNIK PO MODULE IV: 1. Definiuje pokolenia. 2.Rozróżnia potrzeby i oczekiwania pokoleń. 3. Rozróżnia różnice wynikające z doświadczenia oraz języka, którym się posługujemy. 4. Potrafią znaleźć wspólny język podczas komunikacji międzypokoleniowej. 5. Wykorzystują pojęcie integracji międzypokoleniowej. 6. Dostrzegają wzajemne korzyści z komunikacji międzypokoleniowej.
UCZESTNIK PO MODULE V: 1.Wykorzystuje nowe technologie w życiu codziennym. 2. Zna i wykorzystuje social media jako nowe narzędzie komunikacji. 3. Potrafi założyć i wykorzystywać wybrane platformy social medii ( Facebook, Instagram, itp) 4. Obsługuję pocztę elektroniczną. 5. Zna i korzysta z platform e-urzędów.
UCZESTNIK PO MODULE VI: 1.Definiuje określenie wpływ jednocześnie rozumiejąc na co faktycznie posiada wpływ. 2. Potrafi radzić sobie z zdarzeniami na które nie ma wpływu. 3. Zna sposoby radzenia sobie z bezradnością. 4. Znak siebie i wie jak się zmotywować do działania. 5. Wie co mu daje poczucie własnej skuteczności. 6. Potrafi znaleźć źródeł swojej motywacji.
UCZESTNIK PO MODULE VII: 1.Rozumie czym jest zmiana. 2. Odpowiednio nastawia się do zmiany. 3. Zna fazy zmiany. 4. Rozróżnia zmiany na różnych etapach życia. 5. Wie czym jest opór przed zmianą. 6. Zna i wykorzystuje strategie radzenia sobie z operem. 7. Wie jak radzić sobie z zachodzącymi zmianami
UCZESTNIK PO MODULE VIII: 1. Wie czym jest stres. 2. Rozróżnia fazy stresu. 3. Wie co to jest eustres oraz dystres. 4. Zna style radzenia sobie ze stresem. 5. Wie co to są konflikty i sytuacje stresujące i jak ich unikać. 6. Zna i odróżnia swoje emocje. 7. Zna i odróżnia objawy stresu i jego skutki. 8. Posiada pozytywne nastawienie i akceptuje zdarzenia na które nie ma wpływu. 9. Wykorzystuje techniki oddechowe i relaksacyjne, 10. Wykorzystuje prawidłową higienę snu.
UCZESTNIK PO MODULE IX: 1. Rozróżnia zmiany zachodzące na różnych etapach życia. 2. Pobudza mózg do aktywności. 3. Zna i wykorzystuje ćwiczenia pozwalające zachować sprawność intelektualną. 4. Rozróżnia ograniczenia pamięci i wie jak temu przeciwdziałać, 5. Znak znaczenie zdrowej diety oraz jej pozytywny wpływ na umysł.
UCZESTNIK PO MODULE X: 1. Potrafi korzystać z dostępnych podmiotów publicznych. 2. Wyszukuje i korzysta z obiektów kulturalnych oraz z ich oferty. 4. Korzysta z dostępnych źródeł cyfrowych. 5. Korzysta z dostępnych źródeł komunikacyjnych oraz informacyjnych.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader).
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Efekty kształcenia zostaną sprawdzone przez trenera za pomocą przeprowadzonych ćwiczeń praktycznych/ serii pytań dostosowanych w sposób indywidualny do poziomu danej grupy uczestników.
Przewiń na górę