Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 1

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Wyzwania w zarządzaniu zespołem w branży kreatywnej, poprzez eliminację czynników stresogennych wpływających na jakości pracy.
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
132 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MŚP
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z tematyką budowania równowagi w biznesie i życiu prywatnym. Uczestnik zdobędzie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami ( odkładanie spraw na później ) i złodziejem czasu. Nabędzie umiejętność dokonania indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie, dezorganizujących działanie własne i innych osób. Uczestnik pozna techniki usprawniające budowanie relacji i asertywnej komunikacji : komunikowanie, świadome zarządzanie komunikację werbalną i niewerbalną, komunikacja asertywna. Zdobędzie wiedzę dotyczącą charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposób zapobiegania mu. Cel edukacyjny zostanie osiągnięty zarówno w obszarze wiedzy i umiejętności w zakresach : efektywnego zarządzania czasem ze szczególnym podziałem na czas prywatny i zawodowy oraz radzenia sobie ze stresem. Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnej identyfikacji przyczyn stresu w zależności od charakteru pracy i zajmowanego stanowiska, jak i czynników, które mogą w negatywny sposób oddziaływać na środowisko pracy.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
Rozpoczęcie usługi – prezentacja trenera, zakres teamtyczny, terminarz z wyszczególnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych, ćwiczeń, testów, ankiet oraz uzupełnienie ankiety ex ante- wykład. 10
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
Zarządzanie czasem – work-life balance cz. I: Równowaga w biznesie i życiu prywatnym (czym jest równowaga, czynniki wpływające na poziom równowagi, elementy zaburzające równowagę) – wykład Psychologiczne uwarunkowania równowagi (określanie własnych potrzeb, rytm dobowy, wpływ emocji na zaburzenia równowagi, mechanizmy odpowiedzialne za brak równowagi) – ćwiczenia Moje zasoby (analiza mocnych i słabych stron, kompetencji, cech charakteru, przekonań i własnych schematów) – ćwiczenia Efektywność osobista (definicja efektywności, praca na celach, narzędzia zwiększające efektywność). – wykład 10
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
Zarządzanie czasem – work-life balance cz. II: Zarządzanie czasem i zadaniami (bariery w zarządzaniu czasem, metody zarządzania czasem, ustalanie priorytetów, sztuka odpuszczania) – wykład Zmiana i budowanie nawyków (postrzeganie zmiany, sposoby wprowadzania nowych nawyków, nawyk dbania o własne potrzeby) – wykład Redukowanie poziomu stresu (stres jako czynnik zaburzający równowagę, fizjologia stresu, metody radzenia sobie ze stresem) – wykład Sztuka odpoczynku (jak odpoczywać, by naprawdę wypocząć, planowanie odpoczynku, różne formy odpoczynku). – ćwiczenia 10
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
Czym jest stres, źródła stresu: Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna) – ćwiczenia Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres) – wykład Czy każdy stres jest zły. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
Czynniki wywierające wpływ na stres w miejscu pracy: Stadia reakcji na sytuację stresową – wykład Najczęstsze czynniki stresujące w miejscu pracy – ćwiczenia Działania służące eliminacji czynników stresujących. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 6 ILOŚĆ GODZIN
Skutki stresu w miejscu pracy: Utrzymywanie się sytuacji stresowej a ogólna kondycja fizyczna pracownika – wykład Wpływ stresu na sferę emocjonalną – ćwiczenia Stres w pracy a zagrożenie wypaleniem zawodowym. – ćwiczenia 4
DZIEŃ 7 ILOŚĆ GODZIN
Emocje w stresie: Diagnoza własnej podatności na stres – ćwiczenia Jak kontrolować emocje prowadzące do stresu – metoda Epsteina – ćwiczenia Radzenie sobie z objawami stresu – ćwiczenia oddechowe, relaksacja progresywna Jacobsona, trening autogenny Schulza – ćwiczenia Uświadomienie stresowych sytuacji i własnych wypracowanych sposobów reagowania. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 8 ILOŚĆ GODZIN
Stres pod kontrolą: Działania profilaktyczne – ćwiczenia Kształtowanie umiejętności, które chronią nas przed narażaniem się na stres – ćwiczenia Strategie radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia Techniki szybkiego relaksowania się i usuwania napięć. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 9 ILOŚĆ GODZIN
Nowoczesne techniki radzenia sobie ze stresem – style radzenia sobie ze stresem przez pracowników w środowisku zawodowymi ich wpływ na przebieg procesu stresowego u pracowników oraz kierunki wykorzystania potencjału pracowników: Typy osobowości jako modyfikator procesu stresowego – ćwiczenia Temperament i jego wpływ na proces stresowy – wykład Wewnątrz zespołowa diagnoza organizująca i kierunkująca możliwości realizowanych ścieżek neutralizujących stres i rekomendacje działań profilaktycznych/interwencyjnych. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 10 ILOŚĆ GODZIN
Czym jest wypalenie zawodowe i jak je odczuwamy: Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego – wykład Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu – wykład Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach – ćwiczenia Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia – ćwiczenia Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie. – wykład 10
DZIEŃ 11 ILOŚĆ GODZIN
Mechanizmy wypalenia zawodowego – najczęściej obserwowane w organizacjach i ich wpływ na jakość pracy oraz spadek wskaźników mierzenia efektywności pracowników/zespołów. – wykład 10
DZIEŃ 12 ILOŚĆ GODZIN
Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia zawodowego:   Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres – wykład Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym – ćwiczenia Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami – ćwiczenia Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 13 ILOŚĆ GODZIN
Główne przyczyny wypalenia zawodowego pracowników – przegląd wyników badań: Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego – wykład Determinanty stresu zawodowego – wykład Fizyczne warunki pracy jako źródło stresu – ćwiczenia Zagrożenia psychospołeczne dotyczące treści pracy i kontekstu zadaniowego. – ćwiczenia 10
DZIEŃ 14 ILOŚĆ GODZIN
Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu: Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów – ćwiczenia Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania – ćwiczenia Asertywna komunikacja i interakcja w zespole – ćwiczenia Rozwój i wielostanowiskowość / wszechstronność – ćwiczenia Innowacyjność / kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić” – ćwiczenia Przewartościowanie celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań – ćwiczenia Poczucie sensu pracy – nadawanie wartości – ćwiczenia Strategia postawy optymistycznej – zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na poziom odczuwanego stresu i przeciążenia. – ćwiczenia Podsumowanie całej usługi wraz z walidacją wiedzy uczestników za pomocą testu końcowego. – wykład 8
RAZEM 132
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
Po szkoleniu Uczestnik : • będzie miał świadomość, że biznes i życie prywatne to dwa osobne środowiska, jadnak wzajemnie na siebie wpływające. • będzie potrafił planować, organizować, wdrażać oraz definiować granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym. • zdobędzie umiejętność definiowania ireagowania na sytuacje stresowe za pomocą poznanych technik i narządzi. • wzmocni swoją odporność psychiczną, pewność siebie i wykształci nowy, efektywny system kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowje umiejętnie scharakteryzuje zjawiska wypalenia zawodowego i określi ryzyka związane z jego pojawianiem się w rozowju zawodowym zawiększy wpływ osobisty na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader). Ponadto otrzymają informacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego. nastąpi indywidualna ocena osiągnieć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik.
Przewiń na górę