Telefon (+48) 722 269 419

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00    

Szkolenie 1

 

 
NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Wyzwania w zarządzaniu zespołem w branży kreatywnej, poprzez eliminację czynników stresogennych wpływających na jakości pracy.
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
NAZWACENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PATRYK TROJAN
ADRES95-200 PABIANICE, UL.KARNISZEWICKA 89
POSIADANE CERTYFIKATY
CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG. ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015 ) W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH
MIEJSCE SZKOLENIA
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
132GODZINYDATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane jest pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MŚP
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRKNIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJITAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z tematyką budowania równowagi w biznesie i życiu prywatnym. Uczestnik zdobędzie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami ( odkładanie spraw na później ) i złodziejem czasu. Nabędzie umiejętność dokonania indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie, dezorganizujących działanie własne i innych osób. Uczestnik pozna techniki usprawniające budowanie relacji i asertywnej komunikacji : komunikowanie, świadome zarządzanie komunikację werbalną i niewerbalną, komunikacja asertywna. Zdobędzie wiedzę dotyczącą charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposób zapobiegania mu.
Cel edukacyjny zostanie osiągnięty zarówno w obszarze wiedzy i umiejętności w zakresach : efektywnego zarządzania czasem ze szczególnym podziałem na czas prywatny i zawodowy oraz radzenia sobie ze stresem. Szkolenie przygotowuje uczestnika do samodzielnej identyfikacji przyczyn stresu w zależności od charakteru pracy i zajmowanego stanowiska, jak i czynników, które mogą w negatywny sposób oddziaływać na środowisko pracy.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1ILOŚĆ GODZIN
Rozpoczęcie usługi – prezentacja trenera, zakres teamtyczny, terminarz z wyszczególnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych, ćwiczeń, testów, ankiet oraz uzupełnienie ankiety ex ante- wykład.10
DZIEŃ 2ILOŚĆ GODZIN
Zarządzanie czasem – work-life balance cz. I:
Równowaga w biznesie i życiu prywatnym (czym jest równowaga, czynniki wpływające na poziom
równowagi, elementy zaburzające równowagę) – wykład
Psychologiczne uwarunkowania równowagi (określanie własnych potrzeb, rytm dobowy, wpływ emocji na
zaburzenia równowagi, mechanizmy odpowiedzialne za brak równowagi) – ćwiczenia
Moje zasoby (analiza mocnych i słabych stron, kompetencji, cech charakteru, przekonań i własnych
schematów) – ćwiczenia
Efektywność osobista (definicja efektywności, praca na celach, narzędzia zwiększające efektywność). –
wykład
10
DZIEŃ 3ILOŚĆ GODZIN
Zarządzanie czasem – work-life balance cz. II:
Zarządzanie czasem i zadaniami (bariery w zarządzaniu czasem, metody zarządzania czasem, ustalanie
priorytetów, sztuka odpuszczania) – wykład
Zmiana i budowanie nawyków (postrzeganie zmiany, sposoby wprowadzania nowych nawyków, nawyk
dbania o własne potrzeby) – wykład
Redukowanie poziomu stresu (stres jako czynnik zaburzający równowagę, fizjologia stresu, metody radzenia
sobie ze stresem) – wykład
Sztuka odpoczynku (jak odpoczywać, by naprawdę wypocząć, planowanie odpoczynku, różne formy
odpoczynku). – ćwiczenia
10
DZIEŃ 4ILOŚĆ GODZIN
Czym jest stres, źródła stresu:
Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A
(agresywna) i D (depresyjna) – ćwiczenia
Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres) – wykład
Czy każdy stres jest zły. – ćwiczenia
10
DZIEŃ 5ILOŚĆ GODZIN
Czynniki wywierające wpływ na stres w miejscu pracy:
Stadia reakcji na sytuację stresową – wykład
Najczęstsze czynniki stresujące w miejscu pracy – ćwiczenia
Działania służące eliminacji czynników stresujących. – ćwiczenia
10
DZIEŃ 6ILOŚĆ GODZIN

Skutki stresu w miejscu pracy:

Utrzymywanie się sytuacji stresowej a ogólna kondycja fizyczna pracownika – wykład
Wpływ stresu na sferę emocjonalną – ćwiczenia

Stres w pracy a zagrożenie wypaleniem zawodowym. – ćwiczenia

4
DZIEŃ 7ILOŚĆ GODZIN
Emocje w stresie:
Diagnoza własnej podatności na stres – ćwiczenia
Jak kontrolować emocje prowadzące do stresu – metoda Epsteina – ćwiczenia
Radzenie sobie z objawami stresu – ćwiczenia oddechowe, relaksacja progresywna Jacobsona, trening
autogenny Schulza – ćwiczenia
Uświadomienie stresowych sytuacji i własnych wypracowanych sposobów reagowania. – ćwiczenia
10
DZIEŃ 8ILOŚĆ GODZIN
Stres pod kontrolą:
Działania profilaktyczne – ćwiczenia
Kształtowanie umiejętności, które chronią nas przed narażaniem się na stres – ćwiczenia
Strategie radzenia sobie ze stresem – ćwiczenia
Techniki szybkiego relaksowania się i usuwania napięć. – ćwiczenia
10
DZIEŃ 9ILOŚĆ GODZIN
Nowoczesne techniki radzenia sobie ze stresem – style radzenia sobie ze stresem przez pracowników w
środowisku zawodowymi ich wpływ na przebieg procesu stresowego u pracowników oraz kierunki
wykorzystania potencjału pracowników:
Typy osobowości jako modyfikator procesu stresowego – ćwiczenia
Temperament i jego wpływ na proces stresowy – wykład
Wewnątrz zespołowa diagnoza organizująca i kierunkująca możliwości realizowanych ścieżek
neutralizujących stres i rekomendacje działań profilaktycznych/interwencyjnych. – ćwiczenia
10
DZIEŃ 10ILOŚĆ GODZIN
Czym jest wypalenie zawodowe i jak je odczuwamy:
Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako
przejawy wypalenia zawodowego – wykład
Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu –
wykład
Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach – ćwiczenia
Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia – ćwiczenia
Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie. – wykład
10
DZIEŃ 11ILOŚĆ GODZIN
Mechanizmy wypalenia zawodowego – najczęściej obserwowane w organizacjach i ich wpływ na jakość
pracy oraz spadek wskaźników mierzenia efektywności pracowników/zespołów. – wykład
10
DZIEŃ 12ILOŚĆ GODZIN

Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia zawodowego:

Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres – wykład
Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym – ćwiczenia
Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami – ćwiczenia
Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb. – ćwiczenia

10
DZIEŃ 13ILOŚĆ GODZIN
Główne przyczyny wypalenia zawodowego pracowników – przegląd wyników badań:
Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego – wykład
Determinanty stresu zawodowego – wykład
Fizyczne warunki pracy jako źródło stresu – ćwiczenia
Zagrożenia psychospołeczne dotyczące treści pracy i kontekstu zadaniowego. – ćwiczenia
10
DZIEŃ 14ILOŚĆ GODZIN
Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu:
Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów – ćwiczenia
Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania – ćwiczenia
Asertywna komunikacja i interakcja w zespole – ćwiczenia
Rozwój i wielostanowiskowość / wszechstronność – ćwiczenia
Innowacyjność / kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić” – ćwiczenia
Przewartościowanie celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań – ćwiczenia
Poczucie sensu pracy – nadawanie wartości – ćwiczenia
Strategia postawy optymistycznej – zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na
poziom odczuwanego stresu i przeciążenia. – ćwiczenia Podsumowanie całej usługi wraz z walidacją wiedzy uczestników za pomocą testu końcowego. – wykład
8
RAZEM132
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA

Po szkoleniu Uczestnik :

• będzie miał świadomość, że biznes i życie prywatne to dwa osobne środowiska, jadnak wzajemnie na siebie wpływające.
• będzie potrafił planować, organizować, wdrażać oraz definiować granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
• zdobędzie umiejętność definiowania ireagowania na sytuacje stresowe za pomocą poznanych technik i narządzi.
• wzmocni swoją odporność psychiczną, pewność siebie i wykształci nowy, efektywny system kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowje umiejętnie scharakteryzuje zjawiska wypalenia zawodowego i określi ryzyka związane z jego pojawianiem się w rozowju zawodowym zawiększy wpływ osobisty na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w plikach PDF, dotyczące omawianych aspektów szkolenia. Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader). Ponadto otrzymają informacje o wartościowych publikacjach, dotyczących realizowanego tematu szkolenia
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego.

nastąpi indywidualna ocena osiągnieć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik.
Przewiń na górę